Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 23-ПВР/НС
Стара Загора, 11.10.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на технически сътрудници и определяне на нови технически сътрудници за подпомагане работата на РИК Стара Загора връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления от определените с Решение №4-ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК технически сътрудници АСЯ ПЕТРОВА ЦЕНОВА и АНТОНИЯ ТОНЧЕВА ДИНЕВА, с които са сключени граждански договори с Областния управител на Област Стара Загора, с които заявления същите заявяват желанието си да бъдат освободени от изпълнение на функциите им и да бъдат прекратени гражданските договори, считано от 11.10.2021г.

Във връзка с подпомагане работата на РИК и подадените заявления, следва да бъде предложено на Областния управител на Област Стара Загора да бъдат прекратени гражданските договори с горните лица, като бъдат предложени нови за изпълнение на функциите на технически сътрудник, с които да бъдат сключени граждански договори от Областния управител на Област Стара Загора.

На основание на чл. 70, ал.4 от ИК, Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК и Решение №4-ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 I. ОСВОБОЖДАВА от изпълнение на функциите на технически сътрудник следните лица:

 1. АНТОНИЯ ТОНЧЕВА ДИНЕВА с ЕГН **********
 2. АСЯ ПЕТРОВА ЦЕНОВА с ЕГН **********

Да бъдат прекратени гражданските договори, сключени с Областния управител на Област Стара Загора, считано от 11.10.2021г.

 II. За подпомагане на работата на РИК Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. да бъдат сключени граждански договори от Областния управител на Област Стара Загора с нови две лица на мястото на освободените технически сътрудници, които да изпълняват следните функции: водене и изписване на протоколите от заседанията на РИК, изготвяне на приетите решения от комисията, завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, обявяване на решенията на определеното за това място, а именно:

 1. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ с ЕГН **********
 2. ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ЖЕЛЕВА с ЕГН **********

Срокът на всеки от договорите с техническите сътрудници да бъде сключен за срок от 11.10.2021г. до 28.11.2021 г., съответно – 05.12.2021 г. и с месечно възнаграждение в размер на 560 лв. на сътрудник и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в условията на епидемиологична обстановка. 

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Зам. председател: Теодора Иванова Крумова

* Публикувано на 11.10.2021 в 14:53 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения